زنان برای رابطه جنسی باید عاشق باشند

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که زنان برای انجام عمل جنسی باید عاشق
باشند. حتی اکنون نیز بنظر  مناسب نمی آید که یک زن فقط خواستار تماس جنسی
باشد. اول بایستی او عاشق یک نفر بخصوص شود تا سپس بتواند میل به اعمال
جنسی داشته باشد. زنان مجبور بوده اند امیال جنسی خود را زیر ماسک احساسات
پنهان کرده و آگاهانه یا ناآگاهانه یک عشق را اختراع کنند تا بتوانند رابطه
جنسی داشته باشند.

برعکس اگر یک پسر فقط بخاطر میل جنسی خواستار رابطه جنسی باشد امری
طبیعی تلقی می شود. ولی پسرها داشتن  الزام به عشق، الزام به شهوتی بودن
داشته اند. فرض بر این بوده که پسرها همیشه خواستار عشق هستند بدون انکه
احساسی در کار باشد.

این مسئله در مورد تمامی پسران و مردان صدق نمی کند و بستگی به روحیه فرد نیز دارد و پیش داوری به هیچ عنوان کار صحیحی نخواهد بود.

/ 0 نظر / 19 بازدید