نوزادان از خود تغذيه می کنند

نوزادان بلافاصله پس از تولد، به علت از دست رفتن منبع تغذيه خود از طريق بند ناف و زمانی که هنوز تغذيه از شير مادر را شروع نکرده اند، دچار کمبود شديد مواد غذايی می شوند. به نظر می رسد آنها اين کمبود را از طريق تجزيه سلول های بدن و آزاد کردن مغذی های اصلی آنها جبران می کنند.

 گروهی از دانشمندان، نوزاد موش را مورد مطالعه قرار دادند و دريافتند که يک فرآيند سلولی موسوم بهautophagy بلافاصله پس از تولد به جريان می افتد و برای چندين ساعت به شدت فعال می ماند.  در جريان اتوفجی يک سلول به عناصر اوليه خود تجزيه می شود. 

آنها دريافتند که موش هايی که دستکاری ژنتيکی شده اند تا اين فرآيند در آنها فعال نشود، يک روز پس از تولد تلف شدند. محققان معتقدند که اين فرآيند برای توليد آمينو اسيدها، درست پس از تولد اهميت اساسی دارد. آمينو اسيدها به عنوان منبع انرژی يا مصالح ساختمانی پروتئين های تازه در بدن انجام وظيفه می کنند. ميزان آمينو اسيد توليد شده در بدن موش هايی که يک روز پس از تولد تلف شدند بسيار کمتر از ميزان عادی بود.

/ 3 نظر / 10 بازدید
hiv

سلام/جالب بود/

javad hasani

سلام/ خيلی جالب/ چرا نشريه را برای ما نمی فرستيد

sara aiazi

آ يا برای دريافت نشريه بايد فرم اشتراک پر کنيم؟