دراولين جشنواره موضوعی نشريات دانشجويی ايران نشريه شفق موفق به کسب ۲ تنديس و۶ لوح تقدير جشنواه شد

 
مقام های کسب شده توسط نشريه شفق دراولين جشنواره موضوعی نشريات دانشجويی ايران در دانشگاه تهران:

   رتبه اول مصاحبه در محور زنان

  رتبه اول يادداشت در محور زنان

   رتبه دوم طرح جلد در محور آسيب های اجتمايی

 رتبه دوم گزارش در محور ميراث فرهنگی

   لوح تقدير مقاله در محور زنان

   لوح تقدير گزارش در محور زنان

 

/ 0 نظر / 8 بازدید