عوامل خطر در اعتیاد زنان

نتایج یک پژوهش نشان می دهد که اولین پیشنهاد مصرف موادمخدر به زنان از طرف اعضای خانواده و بستگان نزدیکشان است.

 

این پژوهش که به سفارش سازمان بهزیستی و در ده استان کشور با جمعیت نمونه 1456نفر که 97نفر آنها را زنان معتاد تشکیل می دهند انجام شده نشان می دهد، بیش از نیمی از معتادان زن 61/52درصد برای نخستین بار در منزل شان اقدام به مصرف مواد مخدر کرده اند و پس از آن در مکانهایی چون میهمانی های دوستانه و خانوادگی به ترتیب 7/23و 5/17درصد به مصرف مواد مخدر پرداخته اند.

 

بررسی 62معتاد زن که در این پژوهش با آنها گفت و گو شده نشان می دهد که میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر در میان زنان معتاد در 27سالگی است ، امامیانگین سن شروع مصرف مخدردر مردان 21سالگی است که به نحو معناداری تفاوت دارد.

 

همچنین بررسی سن شروع به مصرف مواد مخدر در زنان معتاد نشان می دهد که 8/36درصد آنان مصرف مواد را از سن 29 سالگی و بالاتر آغاز کرده اند و 9/16درصد نیز در سنین کمتر از 18سالگی به مصرف آن مبادرت ورزیده اند 9/63درصد از زنان معتاد نیز تریاک را به عنوان نخستین ماده مورد مصرف خود و 5/16درصد هروئین 6/14درصد حشیش را ازاولین مواد مورد مصرف خود دانسته اند.

 

بر طبق یافته های این پژوهش عوامل فردی و خانوادگی در شروع مصرف مواد مخدر بین زنان مهم ترین عامل است اما بیش از دو سوم 5/77درصد از کل معتادان مرد به طور مستقیم تحت تاثیرعوامل اجتماعی مبادرت به آغاز مصرف مواد مخدر کرده اند. اما در زنان سهم عوامل فردی با 9/62درصد نقش بارزی را در سوق دادن آنان به اعتیاد بازی می کند و همچنین بسیاری از زنان تنش ها و مشکلات موجود در خانواده و عوامل خانوادگی و عدم کنترل و نظارت اعضای خانواده بر رفتارهای خود را از مهم ترین علل روی آورن به مواد مخدر ذکر کرده اند.

 

بررسی مصرف الکل در زنان جمعیت نمونه هم نشان داده است که از 97زن معتاد جمعیت نمونه 3/76درصد فاقد سابقه مصرف الکل ، 3/11درصد دارای سابقه چنین مصرفی در گذشته و 4/12درصد نیز در حال حاضر به مصرف آن مبادرت می کنند. که با توجه به این نتایج حدود یک سوم معتادان زن دارای سابقه مصرف الکل 2/30درصد ، مصرف الکل را در سنین کمتر از 19سالگی آغاز کرده اند و میانگین سن شروع مصرف الکل بین معتادان زن 2/22سال است که در مقایسه با میانگین مشابه برای معتادان مرد 8/18 سال به گونه ای معنادار بیشتر است.

 

همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهدکه میانگین سن شروع به سیگار در میان معتادان زن بیشتر از مردان است یعنی میانگین سن شروع به سیگار در بین زنان معتادی که سابقه مصرف سیگار دارند 9/24سال است که در مقایسه با میانگین مشابه برای مردان سیگاری 4/18تفاوت معناداری به چشم می خورد.

 

این پژوهش در مجموع و با اشاره به الگوی شروع مصرف مواد مخدر در میان زنان و مردان مصرف موادی مانند: سیگار، الکل رادر گرایش به سوی مصرف مواد مخدر مهم می داند و همچنین خانواده، گروه همسالان و برخی محیط های اجتماعی پارک ها، را ... در گرایش به اعتیاد وآسیب پذیری در برابر گرایش به مصرف مواد مخدر مهم عنوان می کند.

 

یافته های این پژوهش همچنین حاکی بر آن است که برخی تفاوت های کلی بین الگوی شروع به مصرف مواد مخدر بین زنان و مردان به چشم می آید بدین صورت که مردان بیشتر تحت تاثیر عوامل اجتماعی و زنان تحت تاثیر عوامل فردی به مصرف مواد مخدر روی می آورند و شدت آسیب پذیری زنان در محیط های خانوادگی در قبال اعتیاد به مواد مخدر بیشتر از مردان است.

/ 0 نظر / 35 بازدید