منشا مشکلات تنفسى برخى از کودکان کشف شد !<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

محققان دانشگاه "ساوت همپتن " در انگليس در پژوهشى به منشاء مشکلات ريوى و تنفسىبرخى از کودکان پى بردند. اين پژوهشگران با بررسى نوزادانى که در دوره جنينىرشد ضعيف ترى دارند
اما پس از تولد وزن و اندازه طبيعى خود را بتدريج بدستمىآورند، به ايننتيجه رسيدند که ريه اين نوزادان ضعيف تر از نوزادان معمولىاست و اين امر آنان را در معرض مشکلات تنفسى و بيماريهاى ريوى قرار مىدهد.  محققان انگليسى نتايج بررسيهاى خود را در نشريه علمى :
 Medicine Care Critical and Respiratoryof Journal مربوط به امور تنفسى و مراقبت ويژهبه چاپ رسانده اند. اينپژوهشگران ، نحوه عمل ريه ۱۳۱ نوزاد۵ تا۱۴ هفته اى را زير نظرگرفتند. وزن برخىاز اين نوزادان در هنگام تولد کمتر از حد متعارف بود. .
در اين بررسى روشن شد کههرچند نوزادانى که با وزن کمتر به دنياآمده اند به سرعت ، کمبود وزن خود راجبران مىکنند اما اثر محدوديت اوليه در هنگام زايمان بر عملکرد ريه هاى آنانباقى مىماند و ريه اين نوزادان ضعيف تر از ريه نوزادان با وزن عادى کار مىکند.
به اعتقاد محققان انگليسى اين امر دلالت بر آن دارد که ريه اين قبيلنوزادان در همان دوران رشد در درون رحم آسيب ديده و نتوانسته به اندازه طبيعى خود دست يابد. اين قبيل نوزادان مستعد ابتلا به برخى بيماريهاى ريوى وبخصوص آسم و نفس تنگى خواهند بود.
محققان به منظور تاييد نکته اخير در نظردارند شرايط بدنى۱۳۱ نوزادىرا که در آزمايش شرکت داشته اند در سالهاى آيندهنيز از نزديک دنبال کنند.
 
 رشد جبرانى نوزادان پس از تولد زمينه ساز ابتلا به بيماريهاى تنفسى است

زادانى که در رحم مادر رشد کندى دارند اما در هفته هاى اول تولد بهسرعت رشدمىکنند تا عقب ماندگى رشد دوران جنينى را جبران نمايند بيشتر در معرض خطر ابتلابه بيماريهاى تنفسى قرار دارند. به گزارش پايگاه اينترنتى بىبىسى نيوز، ثابتشده است نوزادانى که وزن زمان تولد آنها کم است بيشتر مستعد ابتلا به بيماريهاىتنفسى هستند.
اما اين اولين بار است که وزن گيرى زياد نوزادان در هفته هاى اولتولد با بروز نقص در رشد و نمو ريه مرتبط شناخته مىشود.
محققان عملکرد ريه ۱۳۱ نوزاد سالم پنج تا۱۴ هفته را اندازه گيرىکردند و سرعت افزايش وزن آنها را مورد بررسى قرار دادند. وزن بعضى از ايننوزادان قبل از تولد کمتر از حد طبيعى بود.
نوزادانى که وزن زمان تولدشان کمتربود و در هفته هاى اول بعد ازتولد افزايش وزن بيشترى داشتند، کارکرد ريه آنهاضعيف تر از ساير نوزادان بود.
دکتر جين لوکاس از دانشکده پزشکى دانشگاهساوت همپتون و سرپرست اينمطالعه احتمال اينکه انواع گوناگون تغذيه در اين امرنقش داشته باشد را رد کرد.
نوزادانى که سريعترين رشد را بعد از تولد داشتهاند کارکرد ريه شانپايين تر است . اين نوزادان احتمالى همان نوزادانى هستند کهبعد از تولدکمبود رشد را در رحم مادر جبران کرده اند.
مسئله مهم رشد سريعاين نوزادان نيست بلکه اين رشد سريع نشانمىدهد سلامت نوزاد در رحم مادر سلامتدر معرض خطر قرار داشته است.
ريه اين نوزادان به حد کافى و طبيعى رشد نکرده کهاين امر در کاهشکارکرد کارکرد ريه نقش دارد. پروفسور جان وارنر براين باوراست که کاهش کارکرد ريه در اين نوزادانآنها را در برابر بيمارى تنفسى بخصوصآسم در دوران بعدى عمر آسيب پذير مىسازد.
نتايج اين مطالعه بيانگر اهميتدوران سرنوشت ساز اوليه حيات در تکامل ريه ها و نقش آن در بروز بيماريهايى مانندآسم است .
اين مطالعه نشان مىدهد آينده سالم در رحم مادر رقم زده مىشود.

/ 1 نظر / 7 بازدید