کشيدن روزانه تنها چند سيگارمرگباراست
 
سيگار
پزشکان هشدار می دهند کشيدن سيگار صرف نظر از ميزان آن خطرناک است
 

مطالعات  نشان می دهد که آثار منفی کشيدن سيگار در زنان قوی تر است و اينکه حتی کسانی که کم سيگار می کشند نيز همچون افراد شديدا سيگاری با بيماری های مشابهی چون سرطان مواجه هستند.

تيم محققان در نروژ وضعيت بهداشتی و نرخ مرگ در ميان تقريبا 43 هزار مرد و زن از اوايل دهه 1970 تا سال 2002 را زير نظر گرفت.

يافته های آنها در نشريه "مهار تنباکو" چاپ شده است.

سرطان ريه

احتمال مرگ در اثر بيماری قلب و عروق در ميان مردان و زنانی که روزانه يک تا چهار سيگار می کشيدند سه برابر کسانی که هرگز سيگار نکشيده اند بود.

در ميان زنان، کشيدن يک تا چهار سيگار در روز خطر مرگ در اثر سرطان ريه را پنج برابر افزايش داد.

خطر مرگ در اثر سرطان ريه برای مردانی که اين اندازه سيگار می کشيدند سه برابر بود.

با اين حال به علت شمار اندک مردانی که در اين بخش از مطالعه شرکت داشتند اين نتيجه ممکن است تصادفی بوده باشد.

در اين مطالعه همچنين نشان داده شد که خطر مرگ در اثر عوامل مختلف در کسانی که کم سيگار می کشيدند تقريبا 5/1 برابر کسانی بود که اصلا سيگار نکشيده اند.

نرخ مرگ و مير در ميان سيگاری ها با تعداد سيگارهايی که فرد روزانه می کشيد نسبت مستقيم داشت.

عليرغم آنکه محققان مجبور شدند تاثير کشيدن روزانه يک تا چهار سيگار برای مدت پنج سال را در ميان کسانی که کم سيگار می کشيدند تخمين بزنند (چرا که اين گروه پس از مدتی ترک اعتياد کردند) اما آنها معتقدند که نتايج اين مطالعه دقيق است.

يکی از نويسندگان اين مقاله علمی گفت که براساس اين مطالعه نمی شد تاثير کشيدن سيگار بر کسانی که هر از گاهی سيگار می کشيدند را نتيجه گيری کرد.