منشا مشکلات تنفسى برخى از کودکان کشف شد !

محققان دانشگاه "ساوت همپتن " در انگليس در پژوهشى به منشاء مشکلات ريوى و تنفسى برخى از کودکان پى بردند. اين پژوهشگران با بررسى نوزادانى که در دوره جنينى رشد ضعيف ترى دارند
اما پس از تولد وزن و اندازه طبيعى خود را بتدريج بدست مىآورند، به اين نتيجه رسيدند که ريه اين نوزادان ضعيف تر از نوزادان معمولى است و اين امر آنان را در معرض مشکلات تنفسى و بيماريهاى ريوى قرار مىدهد.  محققان انگليسى نتايج بررسيهاى خود را در نشريه علمى :
 Medicine Care Critical and Respiratoryof Journal مربوط به امور تنفسى و مراقبت ويژه به چاپ رسانده اند.

اين پژوهشگران ، نحوه عمل ريه ۱۳۱ نوزاد۵ تا۱۴ هفته اى را زير نظرگرفتند. وزن برخى از اين نوزادان در هنگام تولد کمتر از حد متعارف بود. .
در اين بررسى روشن شد که هرچند نوزادانى که با وزن کمتر به دنيا آمده اند به سرعت ، کمبود وزن خود را جبران مىکنند اما اثر محدوديت اوليه در هنگام زايمان بر عملکرد ريه هاى آنان باقى مىماند و ريه اين نوزادان ضعيف تر از ريه نوزادان با وزن عادى کار مىکند.
به اعتقاد محققان انگليسى اين امر دلالت بر آن دارد که ريه اين قبيل نوزادان در همان دوران رشد در درون رحم آسيب ديده و نتوانسته به اندازه طبيعى خود دست يابد. اين قبيل نوزادان مستعد ابتلا به برخى بيماريهاى ريوى و بخصوص آسم و نفس تنگى خواهند بود.
محققان به منظور تاييد نکته اخير در نظر دارند شرايط بدنى۱۳۱ نوزادى را که در آزمايش شرکت داشته اند در سالهاى آينده نيز از نزديک دنبال کنند.
 
 رشد جبرانى نوزادان پس از تولد زمينه ساز ابتلا به بيماريهاى تنفسى است

زادانى که در رحم مادر رشد کندى دارند اما در هفته هاى اول تولد به سرعت رشد مىکنند تا عقب ماندگى رشد دوران جنينى را جبران نمايند بيشتر در معرض خطر ابتلا به بيماريهاى تنفسى قرار دارند. به گزارش پايگاه اينترنتى بىبىسى نيوز، ثابت شده است نوزادانى که وزن زمان تولد آنها کم است بيشتر مستعد ابتلا به بيماريهاى تنفسى هستند.
اما اين اولين بار است که وزن گيرى زياد نوزادان در هفته هاى اول تولد با بروز نقص در رشد و نمو ريه مرتبط شناخته مىشود.
محققان عملکرد ريه ۱۳۱ نوزاد سالم پنج تا۱۴ هفته را اندازه گيرى کردند و سرعت افزايش وزن آنها را مورد بررسى قرار دادند. وزن بعضى از اين نوزادان قبل از تولد کمتر از حد طبيعى بود.
نوزادانى که وزن زمان تولدشان کمتر بود و در هفته هاى اول بعد از تولد افزايش وزن بيشترى داشتند، کارکرد ريه آنها ضعيف تر از ساير نوزادان بود.
دکتر جين لوکاس از دانشکده پزشکى دانشگاه ساوت همپتون و سرپرست اين مطالعه احتمال اينکه انواع گوناگون تغذيه در اين امر نقش داشته باشد را رد کرد.
نوزادانى که سريعترين رشد را بعد از تولد داشته اند کارکرد ريه شان پايين تر است . اين نوزادان احتمالى همان نوزادانى هستند که بعد از تولدکمبود رشد را در رحم مادر جبران کرده اند.
مسئله مهم رشد سريع اين نوزادان نيست بلکه اين رشد سريع نشان مىدهد سلامت نوزاد در رحم مادر سلامت در معرض خطر قرار داشته است.
ريه اين نوزادان به حد کافى و طبيعى رشد نکرده که اين امر در کاهش کارکرد کارکرد ريه نقش دارد. پروفسور جان وارنر براين باور است که کاهش کارکرد ريه در اين نوزادان آنها را در برابر بيمارى تنفسى بخصوص آسم در دوران بعدى عمر آسيب پذير مىسازد.
نتايج اين مطالعه بيانگر اهميت دوران سرنوشت ساز اوليه حيات در تکامل ريه ها و نقش آن در بروز بيماريهايى مانند آسم است .
اين مطالعه نشان مىدهد آينده سالم در رحم مادر رقم زده مىشود.