ديدار با شفق

 

                                    ۲۴-۱۷ ارديبهشت۱۳۸۳

 

  تهران /يازدهمين نمايشگاه

 

     سراسری مطبوعات

 

       طلوع ما با حضور شما غروبی نخواهد داشت